Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; chỉ đạo tăng cường quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ; chỉ đạo chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022; chỉ đạo nghiêm túc thực hiện việc đánh giá giám sát tài chính doanh nghiệp và đánh giá xếp loại doanh nghiệp; chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; Quyết định giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.