Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Công văn số 4411/VP-KT, ngày 29/9/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai quán triệt, tuyên truyền nội dung Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ, Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, làm đầu mối tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện theo quy định./.

 

Bích Diệp