Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh vừa có Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ (Quyết định số 155/QĐ-BCĐ, ngày 27/9/2022).

 

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 ra sao? -  Báo Kinh tế đô thị

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

BCĐ hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, bảo đảm sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về chính sách BHXH, BHYT; các thành viên thảo luận tập thể, Trưởng BCĐ kết luận.

 

Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của BCĐ, chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ đối với lĩnh vực công tác được phân công.

 

BCĐ họp định kỳ hằng quý đánh giá về tình hình phát triển đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh; họp giao ban định kỳ được thực hiện trong quý II hằng năm để đánh giá hoạt động; khi có vấn đề phát sinh, Trưởng BCĐ quyết định triệu tập phiên họp bất thường của BCĐ để nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết. Tổ chức hội nghị sơ kết sau 3 năm thực hiện, tổng kết sau 5 năm thực hiện.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 59/QĐ-BCĐ ngày 12/4/2021 của Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

 

Thùy Linh