Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh

 

Xem ảnh nguồn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4317/VP-KT, ngày 23/9/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3909/BXD-PTĐT ngày 05/9/2022 của Bộ Xây dựng về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh.

Theo Công văn số 3909/BXD-PTĐT ngày 05/9/2022 của Bộ Xây dựng:

 

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo: đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo về phát triển đô thị thông minh tại Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Về nội dung triển khai xây dựng đô thị thông minh bền vững: chủ động xác định các vấn đề của địa phương mình để xem xét các nội dung, giải pháp triển khai phát triển đô thị thông minh phù hợp với điều kiện đặc thù riêng và xác định thứ tự ưu tiên thực hiện, hướng đến phục vụ người dân và cần được đề xuất, thiết kế dựa trên nhu cầu của người dân; xây dựng công cụ cho phép đo lường mức độ quan tâm, mức độ hài lòng và mức độ sử dụng dịch vụ của người sử dụng để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

 

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp tỉnh phục vụ cho cả chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Thu hút, bồi dưỡng các chuyên gia phân tích dữ liệu để khai thác dữ liệu được chia sẻ hiệu quả,…

 

Đỗ Hoạt