Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (Quyết định số 1545/QĐ-UBND, ngày 26/9/2022).

 

Phương án đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thông qua phương án đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên nước gồm:

 

Thủ tục hành chính đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung đơn giản hóa: bãi bỏ việc thực hiện xác minh thực địa trong quá trình giải quyết hồ sơ đối với cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai (quy định tại điểm d khoản 3 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). Tỷ lệ cắt giảm chi phí là 60%.

 

Thủ tục hành chính lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Nội dung đơn giản hóa: sửa đổi thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 40 ngày làm việc xuống 28 ngày làm việc. Tỷ lệ cắt giảm chi phí là 28%.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung về thủ tục hành chính.

 

Thùy Linh