Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Công văn số 4349/VP-KT, ngày 25/9/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tại Công văn số 6129/BNN-VPĐP. Theo đó, rà soát, xây dựng, phê duyệt Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế về vùng nguyên liệu đặc trưng, văn hóa của địa phương, vùng, miền. Tham mưu kiện toàn tổ chức Hội đồng và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của địa phương theo đúng Quyết định  của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan.

 

Đặc biệt, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, huyện, kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm OCOP sau khi được đánh giá, phân hạng. Rà soát, kiểm tra, đánh giá phân hạng lại các sản phẩm đã hết hạn theo quy địnhvà xem xét thu hồi sản phẩm OCOP chưa đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm so với quy định./.

 

Khánh Ly