Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

 

Xem ảnh nguồn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương (Quyết định số 1550/QĐ-UBND, ngày 28/9/2022).

 

Theo đó, điều hòa vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: điều chỉnh giảm 36.220 triệu đồng của 09 dự án và hỗ trợ chương trình, dự án khác không có nhiệm vụ chi; điều chỉnh tăng 36.220 triệu đồng cho 05 dự án.

 

Điều hòa vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: điều chỉnh giảm 40.468 triệu đồng của 08 dự án không có nhiệm vụ chi; điều chỉnh tăng 40.468 triệu đồng cho 04 dự án.

 

Các chủ đầu tư công trình, dự án khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch vốn được giao bổ sung đảm bảo hoàn thành giải ngân trong năm kế hoạch 2022 theo đúng quy định.

 

Đỗ Hoạt