Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thành lập Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh

 

Xem ảnh nguồn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh (Quyết định số 1557/QĐ-UBND, ngày 28/9/2022).

 

Theo đó, thành lập Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh đặt tại Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

 

Cơ quan quản lý Quỹ do đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm Giám đốc Quỹ.

 

Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan quản lý Quỹ thực hiện tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ban hành.

 

Đỗ Hoạt