Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND, ngày 23/9/2022 về bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 16 Quyết định (QĐ) của UBND tỉnh gổm: QĐ số 04/2007/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh; QĐ số 17/2007/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh; QĐ số 36/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 ban hành chính sách đối với cán bộ luân chuyển; QĐ số 23/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 về trích lập, quản lý quỹ thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh; QĐ số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 ban hành quy định chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh;  QĐ số 21/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh; QĐ số 22/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; QĐ số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh; QĐ số 40/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; QĐ số 42/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 ban hành quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; QĐ số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; QĐ số 38/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh; QĐ số 44/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoai làm việc trên địa bàn tỉnh; QĐ số 47/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh; QĐ số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2030; QĐ số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của QĐ số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2030.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

 

Thùy Linh