Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu hợp đồng lao động giáo viên năm học 2022-2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND các huyện: Đình Lập, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ

(Ảnh minh họa)

UBND tỉnh vừa ra Quyết định phê duyệt bổ sung 66 chỉ tiêu hợp đồng lao động giáo viên năm học 2022-2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND các huyện: Đình Lập, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn theo Nghị quyết số 102/NQ-CP tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 26/9/2022

 

Cụ thể: UBND thành phố Lạng Sơn: 07 chỉ tiêu; UBND huyện Đình Lập: 13 chỉ tiêu; UBND huyện Tràng Định: 46 chỉ tiêu.

 

Chủ tịch UBND các huyện Đình Lập, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn: Thực hiện ký hợp đồng lao động vị trí việc làm giáo viên bảo đảm trong chỉ tiêu, cơ cấu được phê duyệt và theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Thời hạn hợp đồng dưới 12 tháng./.

 

Hoàng Loan