Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp (Công văn số 4321/VP-KT, ngày 23/9/2022).