Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo thực hiện thông báo và gắn địa chỉ số trên địa bàn tỉnh

 

See the source image

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4283/VP-KGVX, ngày 21/9/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về thực hiện thông báo và gắn địa chỉ số trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4682/BTTTT-KHTC ngày 16/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành mẫu biểu và hướng dẫn thực hiện thông báo, gắn biển địa chỉ số tại địa phương.

 

Theo Công văn số 4682/BTTTT-KHTC ngày 16/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện thông báo, gắn biển địa chỉ số tại địa phương:

Về bàn giao dữ liệu về địa chỉ số: dữ liệu địa chỉ số bàn giao gồm mã địa chỉ và các trường thông tin cơ bản của địa chỉ số, trong đó đảm bảo tối thiểu có các trường thông tin gồm mã địa chỉ số, QRcode của địa chỉ số, trong đó thông tin tọa độ, thông tin nhận biết đối tượng đã được thể hiện trong QRcode.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố phối hợp với Bưu điện Việt Nam tiếp nhận dữ liệu về địa chỉ số.

Về thực hiện thông báo địa chỉ số: sau khi nhận bàn giao dữ liệu về địa chỉ số của Bưu điện Việt Nam, các Sở TT&TT các tỉnh/thành phố khẩn trương tổ chức tiến hành thông báo địa chỉ số cho chủ địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người đang khai thác, sử dụng địa chỉ trên địa bàn,…

Đỗ Hoạt