Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định giải thể các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

UBND tỉnh vừa ra Quyết định giải thể 03 Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 20/9/2022.

 

 

Theo đó giải thể: Chi nhánh số 1: đặt trụ sở tại huyện Chi Lăng, thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng; Chi nhánh số 2: đặt trụ sở tại huyện Lộc Bình, thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn các huyện Lộc Bình, Đình Lập; Chi nhánh số 3: đặt trụ sở tại huyện Bình Gia, thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn các huyện Bình Gia, Văn Quan, Bắc Sơn.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc giải thể theo đúng thủ tục quy định của pháp luật; đồng thời có phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề có liên quan theo đúng quy định hiện hành./.

 

Hoàng Loan