Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố năm 2022

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố năm 2022 (Kế hoạch số 71/KH-BCĐ, ngày 15/8/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Đối tượng: Ban Chỉ đạo liên ngành về hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) các huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các xã (1-2 xã/huyện).

 

Nội dung kiểm tra, giám sát: công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác phối hợp triển khai thanh, kiểm tra liên ngành, kiểm tra hậu kiểm và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm.

 

Thời gian hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát trước 30/9/2022./.

 

Bích Diệp