Nhảy đến nội dung

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

Bộ Lao động tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc | Xã hội |  Vietnam+ (VietnamPlus)

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1329/QĐ-UBND, ngày 16/8/2022).

 

Theo đó, tổng số người lao động được hỗ trợ là 73 người thuộc 11 doanh nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ là 109.000.000 đồng (một trăm linh chín triệu đồng).

 

iao Sở Tài chính bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố theo danh sách; hướng dẫn thực hiện chi trả và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. UBND huyện Văn Lãng, UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động đảm bảo kịp thời.

 

Đỗ Hoạt