Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

Website Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh Hải Dương

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số1326/QĐ-UBND, ngày 13/8/2022).

 

Theo đó, tổng số người lao động được hỗ trợ là 186 người thuộc 04 doanh nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ là 130.500.000 đồng (một trăm ba mươi triệu năm trăm ngàn đồng).

 

Giao Sở Tài chính bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố theo danh sách đính kèm; hướng dẫn thực hiện chi trả và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

 

Đỗ Hoạt