Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin (Công văn số 3471/VP-KGVX, ngày 03/8/2022).