Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (Công văn số 909/UBND-THNC, ngày 04/8/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: moit.gov.vn

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở kế hoạch triển khai của bộ, ngành Trung ương, tình hình thực tiễn của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật trước khi có hiệu lực thi hành đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các quy định của Luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thi hành Luật và đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của ngành; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật đến người dân. Đối với Luật sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cùng với các văn bản Luật hiện hành.

 

Sở Tư pháp đăng tải văn bản Luật và đề cương tuyên truyền các văn bản Luật trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh để các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến các văn bản Luật mới ban hành để đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định pháp luật mới.

 

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật này trên địa bàn./.

 

Khánh Ly