Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngày 3/8/2022).

 

Sức mạnh của bản đồ số trong việc cung cấp & trình diễn số liệu Tổng điều  tra dân số và nhà ở

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Mục đích nhằm phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia để tích hợp với địa chỉ số nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số; thúc đẩy, phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia do nguời Việt Nam làm chủ về công nghệ, cơ sở dữ liệu nền tảng do nhà nuớc, doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm đóng góp, kiểm soát và được chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Các nội dung thực hiện: triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng Bản đồ số quốc gia; tổ chức thông tin, tuyên truyền về nền tảng Bản đồ số quốc gia, trong đó giới thiệu chức năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, hiệu quả hoạt động của nền tảng Bản đồ số quốc gia; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức đánh giá, đề xuất các tổ chức, cá nhân điển hình trong thúc đẩy, phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia; xây dựng nền tảng Bản đồ số của tỉnh phù hợp với nền tảng Bản đồ số quốc gia.

 

Thùy Linh