Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1273/QĐ-UBND, ngày 3/8/2022 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Niêm yết thủ tục hành chính: Chuyển cả hình thức và nội dung | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, 01 TTHC mới ban hành là sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, có 6 TTHC được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời phê duyệt quy trình nội bộ 07 TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Danh mục TTHC tại phụ lục I và quy trình nội bộ của TTHC tại phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, danh mục TTHC có số thứ tự 1, 4, 5, 6 mục I phụ lục I và quy trình nội bộ của TTHC có số thứ tự 1, 4, 5, 6 mục I phần I phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

 

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung xem tại đây.

 

Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa xem tại đây.

 

Thùy Linh