Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Công văn số 3414/VP-TTPVHCC, ngày 01/8/2022).

 

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định, thực hiện đầy đủ việc cập nhật hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 5789/VP-TTPVHCC ngày 30/12/2021, Công văn số 2915/VP-TTPVHCC ngày 30/6/2022.

 

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng bộ dữ liệu TTHC giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc tích hợp, công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương trên Cổng TTĐT của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết TTHC.

 

Thùy Linh