Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; chỉ đạo triển khai thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm thu phí Km93+160/QL1; chỉ đạo triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII; chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh, trẻ em trong dịp nghỉ hè; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, rà soát thống kê loại đất các dự án và hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sức khoẻ học đường giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh; chỉ đạo về việc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện nội dung kiến nghị của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về công tác chuyển đổi số; thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.