Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 04/7 đến ngày 10/7/2022)

Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA năm 2022; chỉ đạo chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm vốn ngân sách nhà nước; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính 3 năm 2023 – 2025; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý xe vận chuyển hành khách không đăng ký kinh doanh theo quy định.