Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh (Công văn số 735/UBND-THNC, ngày 29/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh. Chỉ đạo UBND cấp xã phân công, tạo thuận lợi để công chức Văn phòng - Thống kê có điều kiện triển khai, đôn đốc và trực tiếp nắm tình hình, thu thập, tổng hợp thông tin trên địa bàn để báo cáo cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền cấp xã theo quy định.

 

Cục Thống kê tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, cập nhật kịp thời các thông tin, kịch bản tăng trưởng kinh tế, lạm phát. Xây dựng hệ thống báo cáo điện tử từ sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đồng bộ, thông suốt với hệ thống thống kê tập trung bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp Trung ương và địa phương, đẩy mạnh nghiên cứu các hình thức thu thập thông tin mới như dữ liệu lớn, dữ liệu mở. Tăng cường sự gắn kết trong quá trình thực hiện hoạt động thống kê, trao đổi, tập huấn và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê. Tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê tại sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thống kê và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng  Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh./.

 

Khánh Ly