Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí nhà nước để xử lý chất thải rắn sinh hoạt

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí nhà nước để xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 722/UBND-KT, ngày 27/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu các sở, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, kinh phí thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng, quyết toán kinh phí,  hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn, để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

Hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng, thẩm định các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Phối hợp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và Nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý chất thải. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc hình thành các bãi chôn lấp tự phát, quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng vệ sinh, nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện của các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt./.

 

Khánh Ly