Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 29 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
266/CV-KTTC
Ngày ban hành
Ngày ban hành