Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 27/6/2022 về thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, không tạo kẽ hở làm phát sinh tiêu cực; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-KH/TU, ngày 29/01/2016, Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án về tham nhũng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, chú trọng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tránh để xảy ra “tham nhũng vặt” trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

 

Thùy Linh