Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thí điểm triển khai Nền tảng số dùng chung và cơ sở dữ liệu các ngành

UBND tỉnh vừa có văn bản số 702/UBND-KGVX, ngày 23/6/2022 yêu cầu triển khai thí điểm Nền tảng số dùng chung và cơ sở dữ liệu các ngành Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng (bản đồ số).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các cơ quan liên quan triển khai thí điểm Nền tảng số dùng chung và cơ sở dữ liệu các ngành trên. Thời gian triển khai thí điểm là 06 tháng kể từ ngày 01/7/2022.

 

Trong quá trình triển khai, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể, có biện pháp kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả của Nền tảng số dùng chung và cơ sở dữ liệu các ngành để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất UBND tỉnh xem xét, triển khai chính thức theo quy định pháp luật./.

 

Khánh Ly