Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 20/6 đến ngày 26/6/2022)

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết; Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”; chỉ đạo thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo việc vận hành chính thức Trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định phê duyệt bổ sung nhiệm vụ giao cho các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh thực hiện trong năm 2022; Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi.

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017

UBND tỉnh ban hành (Kế hoạch số 143/KH-UBND, ngày 20/6/2022) Kế hoạch thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về Quyết định số 221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai và phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, tránh chồng chéo để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh, tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; cải thiện năng lực doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh; phát triển thị trường dịch vụ logistics, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 704/UBND-KGVX, ngày 23/6/2022) về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

UBND tỉnh yêu cầu: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn, hạn chế và triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh. Tăng cường việc theo dõi người bệnh sốt xuất huyết đang nằm điều trị nội trú trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời hoặc chuyển tuyến các ca bệnh sốt xuất huyết có diễn biến nặng. Củng cố và duy trì hoạt động của “nhóm điều trị bệnh sốt xuất huyết” và “đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch sốt xuất huyết” tại các cơ sở khám chữa bệnh để thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. Triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp để người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước, nơi lăng quăng, bọ gậy, muỗi phát triển và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và huy động các phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với ngành Y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy bảo đảm tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và vùng có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát, xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh ban hành (Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 23/6/2022) Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Nội dung phong trào thi đua: phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 115/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 63,5% (bình quân mỗi năm có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 15 tiêu chí, không có xã dưới 10 tiêu chí; xây dựng và công nhận 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân mỗi xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn đạt 9 tiêu chí; có 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng và công nhận mới 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn,...

Về tiến độ thực hiện: các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua trong quý III năm 2022; tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2023. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”

UBND tỉnh ban hành (Kế hoạch số 145/KH-UBND, ngày 22/6/2022) Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021 - 2025”.

Một số mục tiêu cụ thể: thiết lập 04 kênh trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Telegram… tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT; 100% các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 100% các trường THCS và THPT có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin trên môi trường mạng và được trang bị những kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT; trên 90% lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; trên 80% cơ quan, tổ chức được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ ATTT trong nước…

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội và tại các cơ sở giáo dục; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT qua các hệ thống thông tin cơ sở.

Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 714/UBND-KGVX, ngày 24/6/2022) thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tạo môi trường an toàn, thuận lợi thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, sẵn sàng các phương án, kịch bản cụ thể để có thể chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế, xử lý kịp thời tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thành quả phòng, chống dịch, về lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Chỉ đạo việc vận hành chính thức Trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 706/UBND-KGVX, ngày 23/6/2022) việc vận hành chính thức Trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị cài đặt và sử dụng Trợ lý ảo phục vụ công tác chuyên môn, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả nền tảng đã được đầu tư.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nền tảng Trợ lý ảo, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng; tăng cường công tác tuyên truyền về tính năng, hiệu quả và hướng dẫn sử dụng Trợ lý ảo, tạo thói quen sử dụng các nền tảng cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp; xây dựng Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

Quyết định phê duyệt bổ sung nhiệm vụ giao cho các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh thực hiện trong năm 2022

UBND tỉnh ban hành (Quyết định số 1066/QĐ-UBND, ngày 24/6/2022) Quyết định phê duyệt bổ sung nhiệm vụ giao cho các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh thực hiện trong năm 2022.

Theo đó, Liên đoàn Quần vợt tỉnh được giao bổ sung nhiệm vụ tham gia giải quần vợt phong trào toàn quốc cúp cao nguyên đá Hà Giang năm 2022. Liên đoàn Bóng bàn tỉnh được giao bổ sung nhiệm vụ tham gia giải bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022. Liên đoàn Cầu lông tỉnh được giao bổ sung nhiệm vụ tham gia giải cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2022.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phê duyệt, các tổ chức hội xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo quy định.

Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

UBND tỉnh ban hành (Quyết định số 1073/QĐ-UBND, ngày 25/6/2022) Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.

Theo đó, công nhận đạt chuẩn quốc gia cho trường Mầm non Đông Quan, huyện Lộc Bình đạt Mức độ 1; trường Tiểu học Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định đạt Mức độ 2. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2792/VP-KGVX, ngày 24/6/2022) tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi.

Theo đó, đồng ý cho tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản như đề nghị của Sở Y tế. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.