Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 143/KH-UBND, ngày 20/6/2022).

 

Ảnh minh họa

Mục đích nhằm tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về Quyết định số 221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai và phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, tránh chồng chéo để hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh, tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; cải thiện năng lực doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh; phát triển thị trường dịch vụ logistics, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 

Thùy Linh