Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu vực cửa khẩu chính Chi Ma

 

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tổ chức lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu vực cửa khẩu chính Chi Ma (Công văn số 2509/VP-KT, ngày 08/6/2022).

Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu vực cửa khẩu chính Chi Ma (quy mô diện tích 535 ha). Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong quá trình tổ chức lập các Quy hoạch trên theo đúng quy định pháp luật./.

Khánh Ly