Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan (Công văn số 2528/VP-KT, ngày 09/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu UBND huyện Văn Lãng khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang thực hiện nghiêm các nội dung cam kết, kế hoạch giải phóng mặt bằng đã đề ra.

 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đôn đốc chủ đầu tư bảo đảm nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo chủ trương đầu tư đã được chấp thuận.

 

Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang thực hiện nghiêm nội dung cam kết về việc ứng vốn và triển khai dự án theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Trường hợp Công ty không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án, chủ động báo cáo cơ quan quản lý đầu tư có phương án xử lý kịp thời theo quy định./.

 

Khánh Ly