Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số cho người dân và doanh nghiệp tỉnh năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 10/6/2022 về thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số cho người dân và doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

 

 

Giao diện Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn

Cụ thể, chỉ tiêu trong năm 2022, nền tảng Sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn (Viettel, VNPOST): phát triển 150.000 tài khoản người mua, nền tảng Công dân số Xứ Lạng: phát triển 150.000 tài khoản, nền tảng thanh toán điện tử (MB Bank): 150.000 tài khoản, nền tảng trợ lý ảo tra cứu thủ tục hành chính cho người dân (iSee): 150.000 tài khoản, nền tảng trợ lý ảo tra cứu văn bản quy phạm pháp luật cho công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp: 25.000 tài khoản, nền tảng dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn: 10.000 tài khoản, nền tảng Cửa khẩu số: tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới sử dụng Nền tảng cửa khẩu số.

 

Một số nhiệm vụ và giải pháp: các doanh nghiệp phát triển nền tảng số triển khai nghiên cứu xây dựng nền tảng số của mình, đảm bảo áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nền tảng số xuất sắc, chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu đối với nền tảng số; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; số hoá, mở dữ liệu, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, hình thành kho dữ liệu số dùng chung giữa cơ quan quản lý và nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số; hỗ trợ triển khai nền tảng số và thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các nền tảng số./.

 

Bích Diệp