Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 06/6 đến ngày 12/6/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo triển khai Đề án bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia; chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành; Kế hoạch tổng kết và trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 gắn với  Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.