Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 981/QĐ-UBND, ngày 09/6/2022).

 

Nghị định mới về Thừa phát lại: 10 nội dung đáng chú ý nhất

Ảnh minh họa  (Nguồn Internet)

Mục tiêu nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng và thực hiện chế định Thừa phát lại nhằm giảm áp lực công việc, giảm chi tiêu ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp mà trực tiếp là cơ quan Tòa án nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh; tạo điều kiện cho đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án có thêm công cụ, phương thức hỗ trợ tích cực để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự.

 

Việc thành lập tổ chức Thừa phát lại thực hiện theo lộ trình, đảm bảo không quá 12 tổ chức Thừa phát lại trên đại bàn toàn tỉnh. Cụ thể: từ năm 2023 đến năm 2025 thành lập 03 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và huyện Hữu Lũng; từ năm 2026 đến năm 2030 tiếp tục thành lập thêm 9 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Lạng Sơn và 08 huyện còn lại (mỗi huyện được thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại).

 

Thùy Linh