Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đôn đốc triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (Công văn số 2515 /VP-KGVX, ngày 8/6/2022)

 

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 1802/VP-KGVX ngày 27/4/2022 về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số1827/LĐTBXH-PCTNXH ngày 02/6/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan của cấp huyện việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma túy và Nghị định 116/2021/NĐ-CP, khắc phục tình trạng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc chậm thẩm định hồ sơ để chờ hướng dẫn gây khó khăn cho việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chỉ đạo UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật phòng, chống ma túy và Nghị định 116/2021/NĐ-CP./.

 

Bích Diệp