Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành (Công văn số 646  /UBND-KT, ngày 9/6/2022).

 

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn vị được giao chủ trì tổ chức thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HDND tỉnh và Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan  trọng  của việc tổ chức thực hiện các chính sách đến các đối tượng thụ hưởng; việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện chính sách của Nghị quyết; chủ động rà soát các văn bản hướng dẫn, các kế hoạch đã ban hành, kịp thời điều chỉnh bổ sung để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đối tượng đang thụ hưởng chính sách, đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả./.

 

Bích Diệp