Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính (Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND, ngày 8/6/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

 

Sở Tài chính có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; cơ cấu tổ chức gồm:  Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Quản lý Ngân sách, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Phòng Tài chính đầu tư, Phòng Quản lý giá, công sản và doanh nghiệp), Thanh tra, Văn phòng.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2022./.

 

Bích Diệp