Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định hình thức, nội dung, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

 

Huyện Như Xuân tổ chức tuyển viên chức giáo viên bảo đảm nghiêm túc, công  bằng (THO) - Nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên ở bậc học mầm non, tiểu học cho  địa phương, căn cứ vào Quyết định 1100/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc  ban hành quy ...

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định hình thức, nội dung, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức (Quyết định số 968/QĐ-UBND, ngày 8/6/2022).

 

Theo đó, hình thức sát hạch là phỏng vấn.

 

Nội dung sát hạch gồm 3 câu hỏi, với thang điểm 100 điểm.

 

Cách thức xác định kết quả sát hạch: cách tính điểm sát hạch là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm cho một thí sinh (điểm lẻ thì tổng điểm được làm tròn đến một chữ số thập phân). Trường hợp điểm phỏng vấn của các thành viên Hội đồng chấm cho một thí sinh chênh lệch nhau dưới 10 điểm thì lấy điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi làm điểm chính thức; chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại với các thành viên Hội đồng để thống nhất điểm chính thức.

 

Thí sinh được xác định đạt yêu cầu để tiếp nhận vào làm công chức là thí sinh có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

 

Đỗ Hoạt