Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

 

Bài cuối: Niêm yết công khai thủ tục để thực hiện đúng chức trách |  baotintuc.vn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (Quyết định số 959/QĐ-UBND, ngày 6/6/2022).

 

Theo đó, Danh mục TTHC bị bãi bỏ (1 TTHC): giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đỗ Hoạt