Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Công văn số 2506/VP-KT, ngày 08/6/2022).

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, tiến độ triển khai dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 hiện không đáp ứng tiến độ quy định tại Thông báo số 90/TB-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh (khởi công trong tháng 5/2022).

 

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư) cùng các cơ quan liên quan có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian tới để bù lại thời gian đã bị chậm. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, giao kế hoạch vốn chi tiết, Sở cần triển khai ngay các thủ tục tiếp theo để sớm khởi công dự án, đồng thời lưu ý công tác giải ngân thanh toán phải bảo đảm đáp ứng đúng tiến độ, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh./.

 

Khánh Ly