Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND, ngày 06/6/2022 về triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

Lễ phát động triển khai nền tảng Công dân số Xứ Lạng

Một số mục tiêu cụ thể: năm 2022 phấn đấu kinh tế số chiếm từ 10% GRDP của tỉnh, năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%, 100% người dân và doanh nghiệp được Trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện kết nối với bệnh viện tuyến trên phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng công nghệ số, tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 100%.

 

Đến năm 2025, phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP của tỉnh, năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%, tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G, 100% các trường học có ứng dụng công nghệ số trong công tác dạy học và hoạt động quản lý, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 90%. Phấn đấu đến năm 2030 kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh, năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 8%, tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 100%, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, Lạng Sơn duy trì thuộc nhóm hạng A, nhóm dẫn đầu quốc gia về an toàn, an ninh mạng…

 

Để đạt được các mục tiêu trên cần tập trung thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách, tổ chức, bộ máy; hợp tác trong nước và ngoài nước; nghiên cứu, phát triển; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; đo lường, giám sát triển khai; bảo đảm kinh phí thực hiện; giảm thiểu các tác động tiêu cực của phát triển kinh tế số, xã hội số.

 

Thùy Linh