Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) 6 tháng đầu năm 2022 (Kế hoạch số 90/KH-BCĐ, ngày 3/6/2022).

 

 

Ảnh minh họa

Nội dung kiểm tra: tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, các nghị quyết,  chương trình có liên quan; lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ HTX phát triển thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác hỗ trợ hợp tác xã hoàn thiện theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (DDCI) theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2022.

 

Thời gian thực hiện trong tháng 6 năm 2022./.

 

Bích Diệp