Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2475/VP-KGVX, ngày 6/6/2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

 

Các sở, ban, ngành, tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Hội Khuyến học các cấp triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm các mục tiêu đề ra và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục tuyên tuyền về xây dựng xã hội học tập, trong đó có tuyên truyền về mô hình “Công dân học tập”./.

 

Bích Diệp