Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ  tại Sở Giao thông – Vận tải | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Lạng Sơn

Tổ Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác) ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 (Kế hoạch số 22/KH-TCT, ngày 3/6/2022).

Đối tượng kiểm tra gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Phương pháp kiểm tra: kiểm tra trực tiếp, kiểm tra qua báo cáo

Nội dung kiểm tra: tập trung đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh giải quyết đã giao các cơ quan; kiểm tra công tác giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh đã giao từ đầu năm; kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính; tình hình, kết quả tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; phân tích, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; các đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian kiểm tra từ tháng 7 đến tháng 9/2022.

 

Đỗ Hoạt