Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình  giáo

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 5/6/2022).

 

Mục đích yêu cầu: tổ chức, triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung Chỉ thị số 34/CT-TTg; Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân vào chương trình giáo dục trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

 

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục quyền con người; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về quyền con người cho nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở GDNN; hướng dẫn các cơ sở GDNN thực hiện rà soát nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy quyền con người ở các trình độ đào tạo và các ngành, nghề cụ thể để bổ sung, hoàn thiện và thống nhất thực hiện việc lồng ghép nội dung quyền con người trong chương trình đào tạo các cấp; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 34/CT-TTg, Quyết định 1309/QĐ-TTg tại các cơ quan, đơn vị và các cơ sở GDNN.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch này, tăng cường các hoạt động tổ chức tuyên truyền, triển khai đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Đỗ Hoạt