Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

 

CCHC - Cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát TTHC

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 960/QĐ-UBND, ngày 7/6/2022).

 

Theo đó, danh mục TTHC cấp tỉnh (1 TTHC): thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục TTHC cấp huyện (1 TTHC): thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Đỗ Hoạt