Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Trường Cấp 2 Gọi Là Gì - Hướng Dẫn Đăng Ký Học Bổ Túc Cấp 2, Cấp 3

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2476/VP-KGVX, ngày 6/6/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” giai đoạn 2018 -2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025”.

 

 

Theo đó, đề nghị các sở, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

 

Đỗ Hoạt