Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu (ATK) trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 03/6/2022).

 

Ðổi thay trên vùng an toàn khu Bắc Sơn - Báo Nhân Dân

Ảnh minh họa

Mục đích nhằm ghi nhận công lao và tri ân đồng bào các dân tộc tại các xã ATK, vùng ATK đã có nhiều công lao, đóng góp với Đảng, Nhà nước, nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến; bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu ATK thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tạo mới và làm phong phú thêm tuyến, điểm du lịch lịch sử - văn hóa của tỉnh; đồng thời là cơ sở pháp lý ưu tiên đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân tại các xã ATK, vùng ATK của tỉnh.

 

Các nội dung thực hiện gồm: rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK; tổ chức kiểm tra, thẩm định sơ bộ các điều kiện, tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK theo đề nghị của UBND cấp huyện, thu thập tài liệu, xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xã ATK, vùng ATK; thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK, báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh ban hành Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ công nhận xã ATK, vùng ATK trên địa bàn tỉnh.

 

Thùy Linh