Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 944/QĐ-UBND, ngày 02/6/2022).

 

Làm việc sáng thứ 7: Tăng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính | Báo Lạng  Sơn

Ảnh minh họa  (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, có 8 TTHC mới ban hành, 16 TTHC được sửa đổi, bổ sung, 02 TTHC được thay thế và 04 TTHC được bãi bỏ; có 19 TTHC được xây dựng quy trình nội bộ giải quyết theo cơ chế một cửa.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; danh mục TTHC có số thứ tự 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 62, 65 thuộc lĩnh vực đường bộ tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 15/10/2020; danh mục TTHC có số thứ tự 7, 10, 11, 12, 13, 43, 44 thuộc lĩnh vực đường bộ tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 06/11/2020; quy trình nội bộ có số thứ tự 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 56, 57, 59 tại phần I phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Chi tiết danh mục TTHC xem tại đây.

 

Thùy Linh